บริหารงาน

นาย ธิติ วราภาสกุล
ตำแหน่ง สถาปนิก และมัณฑนากร

การศึกษา

 • ระดับปริญญาตรี :สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต  คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต  พ.ศ. 2536 - 2540
 • ระดับอนุปริญญา : Recording Arts and Sciences : Audio Engineering Technology Diploma
 • Trebas Institute, Toronto campus, Canada   พ.ศ. 2542-2543

สถานะภาพทางวิชาชีพ

 • สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ระดับสามัญสถาปนิก
 • Audio Engineer ระดับ Sound re-recording mixer

ประสบการณ์การทำงาน

 • Music co-producer, Speen Jump Music, Santa Group Ltd   พ.ศ. 2539
 • Freelance Interior Designer / Architect  พ.ศ. 2543 - 2553
 • Sound Producer/Music Arranger ,Fullstop Studio-Commercial Project   พ.ศ. 2544
 • Mixer / Sound Engineer, Sound Department ,Kantana Animation Co.,Ltd.   พ.ศ. 2545
 • บริษัท บ้านสวย –  ต้องสะอาด จำกัด  ( Baansuay-Mustclean Co.,Ltd. )  ตำแหน่ง สถาปนิก และมัณฑนากร พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน
นาย ปกรณ์ วราภาสกุล
ตำแหน่ง สถาปนิก ชำนาญการ

การศึกษา

 • ระดับปริญญาตรี :สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยรังสิต  พ.ศ. 2535 - 2540
 • ระดับปริญญาตรี : ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2545-2547
 • ระดับปริญญาโท  : สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบชุมชน  (Urban Design)
 • ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.  2541 – 2543
 • Certificate : Urban Design & Planning  Exposition -  Cergy Pontoise - Paris ,  France  2544
 • Certificate : Land Readjustment Workshop   - JICA - Nagoya & Tokyo , Japan 2556

สถานะภาพทางวิชาชีพ

 • สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับภาคีสถาปนิก
 • สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง  ระดับสามัญสถาปนิก

ประสบการณ์การทำงาน

 • บริษัท Design Develop    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยสถาปนิก  พ.ศ. 2538
 • บริษัท A- SEVEN CO.,LTD ตำแหน่ง สถาปนิก – นักออกแบบชุมชน พ.ศ. 2543 – 2545
 • กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักผังประเทศและผังภาค  ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการ พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน
 • บริษัท บ้านสวย –  ต้องสะอาด จำกัด  ( Baansuay-Mustclean Co.,Ltd. )  ตำแหน่ง สถาปนิก ชำนาญการ พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน