โครงการออกแบบวางผังท่าเทียบเรือ / ศูนย์บริการท่องเที่ยว เกาะกูด จังหวัดตราด