บริหารงานนาย ธิติ วราภาสกุล
ตำแหน่ง สถาปนิก และมัณฑนากร

การศึกษา

 • สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
 • Recording Arts and Sciences : Audio Engineering Technology
 • Trebas Institute, Toronto campus, Canada

สถานะภาพทางวิชาชีพ

 • สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ระดับสามัญสถาปนิก
 • Audio Engineer ระดับ Sound re-recording mixer

ประสบการณ์การทำงาน

 • Music co-producer, Speen Jump Music, Santa Group Ltd
 • Sound Producer/Music Arranger ,Fullstop Studio-Commercial Project
 • Mixer / Sound Engineer, Sound Department ,Kantana Animation Co.,Ltd.
 • บริษัท บ้านสวย – ต้องสะอาด จำกัด ( Baansuay-Mustclean Co.,Ltd. )  ตำแหน่ง สถาปนิก และมัณฑนากร
 • Sound Supervisor, Sound Art Audio Post Production


นาย ปกรณ์ วราภาสกุล
ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

การศึกษา

 • สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชน (Urban Design)
 • ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • Urban Design & Planning  Exposition - Cergy Pontoise - Paris , France
 • Land Readjustment Workshop   - JICA - Nagoya & Tokyo , Japan

สถานะภาพทางวิชาชีพ

 • สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับภาคีสถาปนิก
 • สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง  ระดับสามัญสถาปนิก

ประสบการณ์การทำงาน

 • บริษัท Design Develop    ตำแหน่ง สถาปนิก
 • บริษัท A- SEVEN CO.,LTD ตำแหน่ง สถาปนิก – นักออกแบบชุมชน
 • กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักผังประเทศและผังภาค ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
 • บริษัท บ้านสวย – ต้องสะอาด จำกัด ( Baansuay-Mustclean Co.,Ltd. ) ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการพิเศษ