โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้านหน้า และด้านข้าง ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา