งานประกวดออกแบบอนุสรณ์สถาน (เรือใบ) เฉลิมพระเกียรติ